PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI “OSVEŽILNA NAGRADNA IGRA Z IZBERI SAM”

1.ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

Organizator nagradne igre »Partibadi nagradna igra« je Slovensko združenje za zmanjševanje škodljivih posledic drog – DrogArt, Prečna ulica 6, 1000 Ljubljana, IS za DDV 61443921 (v nadaljevanju »organizator«).

2. NAMEN NAGRADNE IGRE

Namen nagradne igre je promocija programa Izberi sam, ki deluje znotraj Združenja DrogArt in je namenjem zmanjševanju škodljivih posledic alkohola med mladimi, na področju Republike Slovenije.

3. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra traja od dne 3. 10. 2022 od objave nagradne igre (podrobneje navedeno spodaj) do dne 31. 10. 2022 ob 23.59, na družabnem omrežju Instagram pod eno (1) posebno objavo (podrobneje navedeno spodaj).

4. SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

Vključenost v programe organizatorja ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V nagradnem natečaju lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let.

Oseba, ki s komentarjem pod objavo (natančneje opredeljeno v točki 6) sodeluje v nagradni igri, se strinja z obdelavo podatkov. Obdelani podatki bodo vzdevki oz. imena profilov sodelujočih, katere bomo zbrali v evidence za namen žreba treh (3) nagrajencev (podrobneje v točki 9).

5. PREKLIC SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

Sodelujoči lahko kadarkoli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje in dano privolitev na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov [email protected]. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradnem natečaju, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

6. OTEK NAGRADNE IGRE

V nagradni igri oseba sodeluje na način, da v skladu s temi pravili in v skladu z zahtevami objave nagradnega natečaja na Instagram profilu @izberisamekipa opravi zahtevano nalogo – odgovor na nagradno vprašanje zapiše v komentar (in s tem poda svojo privolitev, s katero sprejema te splošne pogoje.)

Oseba v nagradni igri sodeluje s komentarjem, ki mora vsebovati odgovor na zastavljeni nagradni vprašanji »Zakaj se ti zdi pomembno imet dobre partibadije? Kaj najbolj ceniš pri svojih partibadijih?« in označitvijo vsaj treh (3) drugih profilov fizičnih oseb. Odgovor mora biti objavljen pod objavo o nagradni igri na Instagram profilu @izberisamekipa.

Posamezen udeleženec lahko v nagradnem natečaju sodeluje enkrat.

7. IZBOR NAGRAJENCEV

Organizator bo zbral imena/nazive profilov sodelujočih v roku desetih (10) delovnih dni po zaključku nagradne igre izžrebal tri nagrajence_ke. Žreb nagrajencev bo izveden v prostorih organizatorja in ne bo javen.

8. NAGRADE

Posamezna nagrada predstavlja 1 kapo z napisom »Dober partibadi«, 2 kompleta »Partibadi zapestnic«, komplet nepermanentnih »Partibadi tatujev«, komplet »Partibadi brošk«, 4 zloženke »Partibadi« in 4 letake o alkoholu Združenja DrogArt.

9. OBVEŠČANJE IN PREVZEM NAGRAD

Nagrajenci bodo o izboru obveščeni najpozneje v roku desetih (10) delovnih dni po zaključku nagradne igre. Organizator jih bo kontaktiral v zasebno sporočilo na Instragramu s strani profila @izberisamekipa. Nagrajenci bodo naprošeni za podatke za pošiljanje paketa, ki jih po odpošiljanju paketa z nagrado ne bomo hranili. V kolikor nagrajenci teh podatkov ne želijo deliti, jih seznanimo z možnostjo osebnega prevzema nagradnega paketa na DrogArt infotočki, Prečna ulica 6, 1000 Ljubljana.

V primeru, da se nagrajenec v roku desetih (10) delovnih dni od objave nagrajencev organizatorju ne bo odzval, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradnem natečaju in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade.

10. OBDAVČITEV

Nagrade v tem nagradnem natečaju niso predmet obdavčitve.

11. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Nagradna igra ni na nikakršen način povezan, sponzoriran, podprt ali organiziran s strani podjetja Meta (Instagram). Vsi podatki in informacije, ki so zahtevani kot pogoj za udeležbo v nagradnem natečaju, bodo posredovani zgolj organizatorju. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja se obrnite na elektronski naslov [email protected].

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje, da organizator zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene:

– izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji;

– obveščanja nagrajencev v skladu s temi pogoji;

– objave nagrajencev skladno s temi splošnimi pogoji;

– podelitve nagrad.

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov ter v skladu z društvenim Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov. . Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Upravljavec bo pridobljene podatke trajno izbrisal v roku treh (3) mesecev po zaključku nagradnega natečaja.

Sodelujoči ima pravico zahtevati popravek, izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave. Sodelujoči lahko poda ugovor na obdelavo osebnih podatkov, priznava pa se mu tudi pravica do prenosljivosti podatkov. V zvezi z obdelavo osebnih podatkov ima sodelujoči skladno z zakonodajo pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, v primeru suma kršitve pravic sodelujočega oziroma v primeru suma kršitve določb Splošne uredbe EU o varstvu podatkov ter Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Sodelujoči lahko v primeru vprašanj o obdelavi osebnih podatkov kontaktira pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pri upravljavcu na elektronski naslov [email protected].

12. ODGOVORNOST

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri ali kot posledico koriščenja nagrade. Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot npr. izpadi omrežja ali električne energije). Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani (npr. višja sila), pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradnem natečaju sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradnega natečaja, brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča oziroma jo odpove ali prekine. O tem morajo obvestiti sodelujoče preko omrežja Instagram in če je to potrebno, tudi na druge načine. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradnim natečajem oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

13. IZKLJUČITEV IZ NAGRADNE IGRE

V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance itd.) ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije (npr. ena fizična oseba z več profili). Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradnega natečaja, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami.

14. REŠEVANJE SPOROV

Vse pritožbe v zvezi z nagradno igro rešuje organizator. Organizator se zavezuje, da bo utemeljene pritožbe odpravil v najkrajšem možnem času in o tem obvestil pritožnika. Za vse morebitne spore, v zvezi s tem nagradnim natečajem, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, je pristojno sodišče v Ljubljani.

15. KONČNE DOLOČBE

S podajo privolitve k sodelovanju (s komentarjem pod objavo na Instagram profilu @izberisamekipa) v nagradni igri udeleženci sprejemajo vsa zgoraj navedena pravila in splošne pogoje nagradne igre, ki so objavljeni na spletni strani www.izberisam.org. Pravila stopijo v veljavo z dnem pričetka nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pravil in splošnih pogojev ter se zavezuje, da bo vsako spremembo oz. dopolnitev objavil na spletni strani www.izberisam.org.

Program Izberi sam sofinancirajo Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Mestna občina Ljubljana, Mestna občina Maribor, Urad za mladino Republike Slovenije in Fundacija za invalidnske in humanitarne organizacije. Stališča organizacije ne izražajo nujno stališč sofinancerjev. Odgovornost za vsebino nosi izključno Združenje DrogArt.

Ljubljana, 30. 9. 2022