1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre z nazivom » Izberi sam-MOND 2017« (v nadaljevanju: nagradna igra) je združenje DrogArt, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri strinjajo s temi Pravili in pogoji sodelovanja (v nadaljevanju: pravila) in jih v celoti sprejemajo. Organizator bo iz udeležbe v nagradni igri izločil vse osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev za sodelovanje v nagradni igri. Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje, prejme organizator nagradne igre.

 1. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija programa Izberi sam.

 1. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko izključno fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejši od 18 let ali mlajši (v tem primeru morajo mladoletniki, v kolikor bodo izžrebani, naknadno oddati privolitev staršev za sodelovanje v nagradni igri), ki se udeležijo maturantskega izleta preko Collegium Mondial Travel d.o.o. od julija do septembra 2017 ter napišejo pravilen odgovor na nagradno vprašanje, ki je na vprašalniku MOND 2017. V nagradni igri ne smejo sodelovati pravne osebe in osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri pripravi in izvedbi nagradne igre ter osebe, ki so zaposlene pri organizatorju ter izvajalcu.

 1. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Uporabnik lahko v nagradni igri sodeluje tako, da pravilno izpolni kupon z nagradnim vprašanjem (označi pravilni odgovor in vpiše svoje podatke), ga odtrga od vprašalnika in ga ločeno od izpolnjenega vprašalnika odda vodiču v avtobusu.

 1. Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra se izvaja na maturantskih izletih, ki jih organizira Collegium Mondial Travel potovalna agencija d.o.o. in traja od začetka julija do začetka septembra 2017. V okviru nagradne igre bo organizator upošteval vse sodelujoče uporabnike, ki bodo pravilno vnesli podatke in pravilno odgovorili na nagradno vprašanje.

 1. Žrebanje in nagrade

Žrebanje bo konec septembra 2017, takrat bodo tudi objavljeni tudi nagrajenci. V žrebu lahko sodelujejo samo kuponi, na katerih bodo pravilni odgovori na nagradno vprašanje, ostali kuponi bodo izločeni.

Nagrade v nagradni igri so:

 • 1x prenosni zvočnik JBL
 • 10x Izberi sam party paket (priponka, pilica za nohte, kondom, voda Izberi sam, obesek za ključe, balon, svetleča zapestnica in zapestnica Partibadi, čepki za ušesa, Cedevita)

–      8x majica Izberi sam

 1. Žreb nagrajencev in obveščanje

Žrebanje nagrad nadzoruje 3-članska komisija, ki jo imenuje organizator nagradne igre. Žreb bo opravljen na podlagi naključnega ročnega žreba. Pritožba na žreb nagrajencev ni mogoča. Vse nagrade bodo podeljene in poslane preko pošte ali prevzete na DrogArtovi Info točki na Prečni ulici 6 v Ljubljani.

Vsak uporabnik lahko prejme le eno nagrado. Kot uporabnik se pojmuje fizična oseba s podatki: ime, priimek, letnica rojstva in poštna številka, davčna številka. Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri, v primeru mladoletnosti mora uporabnik oddati tudi pisno privolitev staršev za sodelovanje v nagradni igri. Pred izročitvijo nagrad mora organizator s strani nagrajencev v roku treh (3) dni po razglasitvi prejeti potrebne osebne podatke. Posredovanje vseh teh podatkov na mail je pogoj za izročitev nagrade prejemniku.

Uporabniki bodo o rezultatih žreba in pridobitvi nagrade obveščeni preko strani www.facebook.com/izberisam in preko njihovega e-maila, ki so ga napisali na nagradni kupon.

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade niso prenosljive, zamenjava nagrade ni mogoča. Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad.

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

Organizator in izvajalec si pridržujeta pravico, da nagrad ne podelita, če:

– nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade;
– se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre;
– se ugotovi, da je nagrajenec sodeloval v nagradni igri z različnimi uporabniškimi imeni;
– nagrajenec posreduje napačne podatke;
– nagrajenec nagrade ne prevzame do izteka roka za prevzem nagrade;
– izvajalec zazna kakršnokoli nepravilnost v sodelovanju uporabnika, ima pravico uporabnika brez opozorila odstraniti iz nagradnega tekmovanja.

 1. Izključitev odgovornosti

Organizator in izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

– nedelovanje Facebook spletne strani, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletne strani;
– kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in izvajalec nimata vpliva;
– kakršne koli posledice ob uporabi nagrad.

 1. Obveznosti nagrajencev glede prevzema glavne nagrade

Če nagrajenec (izbran z žrebom) ne izpolnjuje s temi pravili določenih pogojev za prevzem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni, ali osebnih podatkov ne posreduje pravočasno, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter sta tako organizator kot izvajalec nagradne igre v razmerju do nagrajenca prosta vseh obveznosti iz naslova predmetnega žrebanja. Hkrati organizator nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado za katerikoli drug namen.

 1. Davki in akontacija dohodnine

Vrednost posameznih nagrad ne presega 42 EUR.

 1. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev nagradne igre, so varovani v skladu s temi Pravili in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe nagradne igre.

Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov na družbenem omrežju z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo.

 1. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila nagradne igre bodo objavljena na spletni strani www.facebook.com/izberisam.

 1. Ostale določbe

Odločitev organizatorja in tehničnega izvajalca nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator nagradne igre in izvajalec si pridržujeta pravico sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil bosta udeležence obvestila z objavo na spletni strani www.facebook.com/izberisam. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila začnejo veljati 7. 7. 2017.
Ljubljana, 7. 7. 2017

Združenje DrogArt

OPOMBA (2.10.2017): Vsi izpolnjeni vprašalniki še vedno niso prispeli, zato bomo žrebanje izvedli v drugi polovici oktobra. Hvala za razumevanje. Ekipa Izberi sam